Banke i osiguranja

U suradnji sa Zagrebačkom bankom odobravamo sredstva za poslovno financiranje investicijskog održavanja stambenih zgrada, pri čemu vlastitom zadužnicom jamčimo za vaš kredit.

Kada se radi o radovima poboljšanja i unapređenja infrastrukture same zgrade, često se radi o zahvatima većih iznosa, koje zgrada nije u mogućnosti financirati iz sredstava pričuve. Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade koja ima otvoren račun za zajedničku pričuvu kod navedene banke te vode cjelokupan platni promet preko iste.

Visina kredita se utvrđuje prema vrijednosti radova, a ovisi o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita.

Za financiranje radova koji imaju karakter hitnih popravaka, malih radova i pokrića negativnog salda u mogućnosti smo odobriti kratkoročnu pozajmicu iz vlastitih sredstava.

 

OSIGURANJE

Općom privatizacijom i stambene jedinice u zgradama postale su privatno vlasništvo. Svaki vlasnik stana ujedno je i suvlasnik cijele stambene zgrade, odnosno njenih zajedničkih funkcionalnih i konstruktivnih dijelova. Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jedna od obveza redovite uprave stambenom zgradom je i primjereno osiguranje zgrade.

U suradnji sa Jadranskim osiguranjem d.d., za svaku zgradu ili ulaz radimo posebnu policu osiguranja prilagođenu potrebama objekta i zahtjevima suvlasnika.

Uobičajeni paket osiguranja obuhvaća:

  1. osiguranje od osnovnih opasnosti požara
  2. dopunsko osiguranje od opasnosti izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
  3. osiguranje od odgovornosti suvlasnika stambene zgrade prema trećim osobama za zgradu kao izvor opasnosti
  4. osiguranje na novu vrijednost.

Stambeni ZG d.o.o. za zgrade pod svojim upravljanjem sklapa najbolji paket osiguranja sa visokim stupnjem naplate šteta.

siluette