Dokumentacija

Prema čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, NN 91 / 96 Međuvlasnički ugovor je ugovor sklopljen u pisanom obliku i njime su utvrđeni uzajamni odnosi suvlasnika vezano za upravljanje i korištenje nekretnine.

Odluke koje proizlaze iz međuvlasničkog ugovora obvezuju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila većina njih (čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine).

Odredbe međuvlasničkog ugovora imaju učinak i prema suvlasniku koji je to pravo stekao i nakon sklapanja međuvlasničkog ugovora.

Ugovori se mogu prilagoditi s obzirom na posebne zahtjeve zgrade

Ugovor o upravljanju potpisuje predstavnik suvlasnika temeljem odluke natpolovične većine suvlasnika (računajući po suvlasničkim udjelima).

Ugovorom o upravljanju definiraju se ovlaštenja i obaveze zgrade.

siluette